Leveringsvoorwaarden geldende voor cursussen van 1Rgielabel.nl

Artikel 1 Definities

Opdrachtgever: Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.
Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt.
Opdrachtnemer: “1Rgielabel.nl”
Cursus: cursus, opleiding, training, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
“Open” cursus: cursus met deelname door deelnemer(s) uit verschillende bedrijven en/of organisaties.
“In company”-cursus: cursus met deelname door deelnemer(s) uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie.
Voorwaarden: onderhavige leveringsvoorwaarden geldende voor cursussen van 1Rgielabel.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van “1Rgielabel.nl” met betrekking tot cursussen, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
3. Een inschrijving op de wijze als artikel 3 lid 1 vermeld of het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4 lid 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging “open” cursus

1. Inschrijving voor de door “1Rgielabel.nl” te verzorgen open cursussen kan door opdrachtgever plaatsvinden door het inzenden per post, fax of e-mail van de ondertekende offerte.
2. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.
3. De ondertekende offerte geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.

Artikel 4, Overeenkomst ter zake “incompany” cursus

1. Ter zake een 'in company'-cursus zal opdrachtgever een offerte aanvragen bij “1Rgielabel.nl”.
2. De overeenkomst met betrekking tot deelname aan een 'in company'-cursus komt tot stand door integrale acceptatie van de offerte.
3. De inhoud van de offerte geldt als weergave van de overeenkomst. Een afwijkende acceptatie van de offerte geldt als verwerping van de oorspronkelijke offerte en als een uitnodiging tot het doen van een nieuwe offerte. “1Rgielabel.nl” is niet verplicht tot het opstellen van een nieuwe offerte.

Artikel 5, Prijzen van ‘open’ cursus

1. Bij aanmelding voor een cursus middels het ondertekenen van een offerte gelden de prijzen als vermeld in die offerte.
2. In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
3. Alle prijzen zijn exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht. Alleen indien nadrukkelijk vermeld staat dat de dienst of het product is vrijgesteld van BTW, zullen de prijzen zonder BTW-opslag gehanteerd worden.

Artikel 6, Prijzen van ‘in-company’ cursus

1. De cursusprijs die is vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte.
2. In de geoffreerde cursusprijs zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
3. Alle prijzen zijn exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht. Alleen indien nadrukkelijk vermeld staat dat de dienst of het product is vrijgesteld van BTW, zullen de prijzen zonder BTW-opslag gehanteerd worden.

Artikel 7 Betaling

1. Na ondertekening van de offerte als bedoeld in artikel 4 zendt “1Rgielabel.nl” een factuur met betrekking tot de cursus aan de opdrachtgever.
2. Betaling door de opdrachtgever dient integraal te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk voor aanvang van de eerste cursusdag door middel van storting op een door “1Rgielabel.nl” aangewezen bank- of girorekening.
3. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele.
4. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor “1Rgielabel.nl” voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.
5. Indien voor aanvang van de cursus niet de volledige betaling van de cursusprijs door “1Rgielabel.nl” is ontvangen, dan is de deelnemer niet gerechtigd aan de cursus deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige cursusprijs plus eventueel bijkomende kosten.

Artikel 8 Annulering open cursus door de opdrachtgever

1. Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst ter zake een open cursus is uitsluitend mogelijk bij aangetekend schrijven tot uiterlijk vier (4) weken voor de geplande eerste cursusdag.
2. Bij annulering tot vier (4) weken voor de eerste cursusdag wordt EUR 25,- (excl. BTW) in rekening gebracht. Bij annulering vanaf vier (4) weken tot één week voor de eerste cursusdag zal 50% van het verschuldigde cursusbedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen één (1) week voor de eerste cursusdag is het volledige cursusgeld verschuldigd en heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds betaalde.
3. Annulering door de opdrachtgever van de cursusovereenkomst na aanvang van de cursus is niet mogelijk.

Artikel 9. verhindering van de deelnemer

Indien een deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de cursus, is vervanging door een andere deelnemer mogelijk, mits de vervanger tijdig wordt aangemeld bij “1Rgielablel.nl”. Voor deze vervanging is de opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.

Artikel 10. Annulering door “1Rgielabel.nl”

“1Rgielabel.nl” behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren tot uiterlijk drie (3) dagen voor de eerste cursusdag. De opdrachtgevers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. “1Rgielabel.nl” zal het door de opdrachtgever betaalde cursusgeld restitueren. Indien mogelijk biedt “1Rgielabel.nl” de opdrachtgever een alternatief aan. Indien de opdrachtgever hiervan gebruik maakt wordt het cursusgeld niet gerestitueerd.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1. “1Rgielabel.nl” is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van “1Rgielabel.nl” of de annulering van de cursusovereenkomst door “1Rgielabel.nl”, tenzij aan “1Rgielabel.nl” opzet of grove schuld kan worden verweten.
2. Indien “1Rgielabel.nl” op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 12 Intellectuele eigendom

1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door “1Rgielabel.nl” voorbehouden.
2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van “1Rgielabel.nl” is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 13. Vervanging docent of trainer

“1Rgielabel.nl” is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de cursusovereenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer.

Artikel 14. Reclame

1. De opdrachtgever dient een reclame met betrekking tot de uitvoering van de cursusovereenkomst of een met de cursus samenhangende administratieve procedure schriftelijk kenbaar te maken binnen 8 dagen na aanvang van de cursus en deze te richten aan de directeur/eigenaar van “1Rgielabel.nl”. Aangaande de reclame zal een schriftelijke reactie volgen.
2. Reclames aangaande de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum op dezelfde wijze als in lid 1 vermeld kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijke zal plaatsvinden.

Artikel 15 Toepasselijk recht

1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van “1Rgielabel.nl” en overeenkomsten tussen “1Rgielabel.nl” en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch, tenzij de wet anders voorschrijft.