Ventilatiedebietmeting


Ventilatiesystemen in gebouwen worden vaak geïnstalleerd zonder dat wordt gecontroleerd of het systeem juist is ingeregeld en naar behoren werkt. In veel gebouwen wordt niet voldaan aan de noodzakelijke ventilatiecapaciteit. Ook wordt te vaak hinder ondervonden van de hoeveelheid geluid die het ventilatiesysteem produceert, waardoor de installatie wordt teruggeschakeld of zelfs uitgezet. Indien een systeem niet goed is ingeregeld dan kan dit comfort- en gezondheidsklachten tot gevolg hebben. 


Controle inregeling
Wij controleren of de luchtverversing aan de eisen van het Bouwbesluit voldoet. Bij een ventielatiedebietmeting door een medewerker van 1Rgielabel.nl wordt de ventilatiecapaciteit van een systeem met balansventilatie of natuurlijke toevoer en mechanische afzuiging in kaart gebracht. Van elke (mechanische) toevoer en/of afvoer wordt het ventilatiedebiet gemeten. De resultaten van de verschillende metingen worden verwerkt in een helder rapport. Ook kunnen wij installatiebedrijven ondersteunen met het inregelen van het ventilatiesysteem.

Minder energieverlies
Een goed geïnstalleerd en ingeregeld ventilatiesysteem is essentieel voor een gezonde, comfortabele en energiezuinige leefomgeving. In energiezuinige woningen met hoge Rc-waardes en laag temperatuur verwarmingssystemen is het risico op comfortklachten namelijk aanzienlijk als het ventilatiesysteem niet naar behoren werkt. Daarnaast vormen ventilatieverliezen vaak een aanzienlijk aandeel van het totale energieverlies.

De volgende onderdelen worden getest/gecontroleerd:ventilatiecapaciteiten toe- en afvoerpunten;

  • controle capaciteiten ventilatieontwerp/ventilatieschema;
  • controle aanwezige spuiventilatie;
  • controle/berekening verdunningfactor
    (De verdunningsfactor is een factor welke bepaalt of er voldoende afstand is tussen de rookgasafvoer en/of ventilatieafvoer en de ventilatietoevoer)

Indien gewenst kan per verblijfsgebied ook nog het geluidniveau gemeten worden volgens meetprocedure 1 uit de BRL8010. Hier zijn echter meerkosten aan verbonden.

Indien u een offerte voor een luchtdebietmeting wilt ontvangen of de luchtdebietmeting wilt laten uitvoeren door 1Rgielabel.nl dan kunt u ons contactformulier invullen of uw vraag telefonisch stellen: 0492-820090.